Raat Nirghum Chords Lyrics Habib

Raat Nirghum Chords Lyrics Esho Brishti Namai রাত নির্ঘুম বসে আছ তুমি Chords Habib

Strumming pattern: DdD- DdD -DdD -uud

Chords:- [Am] [Em] [F] [G]

[Am]Raat [Em]Nirghum boshe [F]acho [G]tumi

[Am]Dokkhiner [Em]janala [F]khule[G]

[Am]Joto nirbak[Em], [F]obhiman [G]mone

[Am]Aaj shob[Em]tuku nilam [F]tule

[G]Esho tobe [F]brishti namai

[G]Srishtichara [F]bhalobashay

[G]Esho tobe joshna[F]shajai

[G]Du chokher taray [F]taray


[Am]Raat [Em]Nirghum boshe [F]acho [G]tumi

[Am]Dokkhiner [Em]janala [F]khule[G]

[Am]Joto nirbak[Em], [F]obhiman [G]mone

[Am]Aaj shob[Em]tuku nilam [F]tule


[Am]Chup-chap [Em]jhorche [F]shishir[G] kona

[Am]Raater pakhira[Em]

shob[F] gaan geye [G]jay

[Am]Nishchup [Em]batashe [F]tomar [G]smiriti

[Am]Amar gaaner[Em] shure

[F]dure veshe [G]jay..


[G]Esho tobe [F]brishti namai

[G]Srishtichara [F]bhalobashay

[G]Esho tobe joshna[F]shajai

[G]Du chokher taray [F]taray

[Am]Raat [Em]Nirghum boshe [F]acho [G]tumi

[Am]Dokkhiner [Em]janala [F]khule[G]

[Am]Joto nirbak[Em], [F]obhiman [G]mone

[Am]Aaj shob[Em]tuku nilam [F]tule

Raat Nirghum Chords Lyrics Habib


[Am]Goon-goon [Em]gunjon [F]moner[G] kone

[Am]Ashbe tumi[Em] bole [F]mete [G]utheche

[Am]Shopnil [Em]ei khon [F]jokhon [G]tokhon

[Am]Bidrohi [Em]mon aj [F]jege [G]utheche


[G]Esho tobe [F]brishti namai

[G]Srishtichara [F]bhalobashay

[G]Esho tobe joshna[F]shajai

[G]Du chokher taray [F]taray


[Am]Raat [Em]Nirghum boshe [F]acho [G]tumi

[Am]Dokkhiner [Em]janala [F]khule[G]

[Am]Joto nirbak[Em], [F]obhiman [G]mone

[Am]Aaj shob[Em]tuku nilam [F]tule


[G]Esho tobe [F]brishti namai

[G]Srishtichara [F]bhalobashay

[G]Esho tobe joshna[F]shajai

[G]Du chokher taray [F]taray


Previous Post Next Post
close